Hírek/hirdetmények

Az óvodai felvételről
2020. 01. 31., Péntek, 11:46

Az alábbiakban a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai felvételre vonatkozó hirdetményt teszi közzé Magyaratád Községi Önkormányzat.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodákban a nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A törvény alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, azaz ebben az évben 2020. szeptember 1-től legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős. Az Nkt. 8. §. (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az óvoda felvegye azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A beiratkozás időpontja: 2020. április 20-21-én 8.00-16.00 óra között

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.
A kötelező felvételt biztosító óvoda

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Magyaratád település esetében a kötelező felvételt biztosító intézmény a Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde Mernyei Tagóvodájának Magyaratádi Telephelye. (kötelező felvételt biztosító óvoda).


Mit kell a beiratkozáskor bemutatni?

  •     a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  •     a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  •     a gyermek TAJ kártyáját,
  •     ha van, sajátos nevelési igényről, illetve beilleszkedési- tanulási- magatartási zavarról, annak megállapításáról szóló szakértői véleményt
  •     gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről szóló igazolást.

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése.

Az intézmény a hatályos alapító okiratában felsorolt fogyatékossági típussal (több gyermekkel együtt nevelhető, mozgásszervi, érzékszervi, vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartási-szabályozási zavarral) küzdő gyermeket fogadja a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján.

Kérjük az érdekelteket, hogy a beíratásról gondoskodni szíveskedjenek.


Magyaratád, 2020. január 29.

Takács János polgármester

 

Vissza
Utolsó módosítás: 2018. 06. 23. 20:08
Fel