E-ügyintézés

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről,
az elektronikus kapcsolattartásról

Videós segédlet

1. Helyi iparűzési adó bevallás - a megtekintéshez kattintson ide

2. Adóegyenleg lekérdezése - a megtekintéshez kattintson ide

3. Gépjárműadó-mentesség bejelentése - a megtekintéshez kattintson ide

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket arról, hogy 2018. január 1. napjától megnyílt a lehetőség elektronikus ügyintézés keretében az iparűzési adóbevallások, bejelentkezési és változás bejelentések, adó kiegészítés, valamint általános adó és közigazgatási ügyek, anyakönyvi, hagyatéki, ipar-kereskedelem tárgykörbe tartozó, valamint pénzügy-gazdálkodási, szociális, településüzemeltetéssel kapcsolatos ügyek intézésére. A szolgáltatásokat kizárólag Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfeleink vehetik igénybe!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Továbbiakban Eüsz tv.) 9. § (1) aa) alpontja alapján a gazdálkodó szervezetek (A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § [Értelmező rendelkezések] (1) szerint az egyéni vállalkozók is!) és a 9. § (1) ac) alpontja alapján az önkormányzatok számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés.

A Hivatal az elektronikus ügyintézés biztosítási kötelezettségének a törvényi előírások alapján a központi ASP rendszer által támogatott ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek az alábbi internetes oldalon érhetnek el: ohp.asp.lgov.hu  

Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható.
Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleink számára lehetőség van más tárgykörben is elektronikusan ügyet indítani, az ehhez szükséges e-Papír szolgáltatás  ITT    érhető el.


Felhívom a figyelmét arra, hogy a kérelemhez esetlegesen kötelezően benyújtandó mellékleteket teljesen kitöltve tudjuk befogadni. Amennyiben javítás történt a dokumentumokban, úgy kérjük azt cégszerűen javítva benyújtani.
Abban az esetben, ha bármilyen hiányosság van a kérelemben/beadványban, vagy a kötelező melléklet/ek hiányoznak, vagy a másolatok nincsenek cégszerűen hitelesítve, hiánypótlásra kell köteleznünk.  A hiánypótlásra kötelezett eljárások esetében, amennyiben a hiánypótlást nem teljesítik, a kérelem további érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Az elektronikusan benyújtandó kérelmeket az e-Papír szolgáltatás igénybevételével a https://epapir.gov.hu oldalon van mód benyújtani.

 Az e-Papír csatolmányait elektronikus aláírással kell ellátni vagy az ingyenesen használható AVDH szolgáltatással (https://niszavdh.gov.hu/index) kell hitelesíteni.

Nagyon fontos, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 46.§ (2) bekezdése alapján a hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő.

Tájékoztatom arról is, hogy további önkormányzati elektronikus szolgáltatásokat tud igénybe venni ügyfélkapus bejelentkezést követően  a  https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon.

Amennyiben illetékköteles eljárást kezdeményeznek az illeték összegének megfizetését az adott ügy szerinti önkormányzatok illetékbeszedési számlájára történő átutalással lehet teljesíteni.

Az önkormányzatok számlaszámai:
Magyaratád Községi Önkormányzat illetékbeszedési számla: 11743002-15399416-03470000
Patalom Községi Önkormányzat illetékbeszedési számla: 11743002-15399423-03470000
Orci Község Önkormányzata illetékbeszedési számla: 11743002-15400217-03470000
Zimány Község Önkormányzata illetékbeszedési számla: 11743002-15398240-03470000

A közlemény rovatba fel kell tüntetni az indított ügy beazonosíthatóságával kapcsolatos adatokat. (pl. kérelmezett ügy típusa, hrsz., vagy egyéb más beazonosíthatóságot biztosító adat)
Ha az ügy illeték-köteles és törvény vagy egyéb jogszabály másként nem rendelkezik, az általános tételű eljárási illeték 3000,-Ft.

Kérem, amennyiben módjukban áll éljenek az elektronikus ügyintézési lehetőségekkel!

 

A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK
KÖTELEZŐ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYAIRÓL


Felhívom a figyelmet arra, hogy a gazdálkodó szervezeteknek 2018. január 01. napjától a Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, illetve Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány Községi Önkormányzatok számára benyújtandó kérelmeit az előírt elektronikus ügyintézés szabályai szerinti formában szükséges előterjesztenie, tekintettel az Eüsztv. 9. § (5) bekezdésére, mely szerint, ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást - vagy az elektronikus kapcsolattartás módját - kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat - a törvényben meghatározott és a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével - hatálytalan. Tehát a személyesen, vagy postán papír alapon, esetleg e-amilen benyújtott beadványok alapján érdemi ügyintézésre nem kerül sor.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény 7. § 6. pontja szerint gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.

Elektronikus ügyintézés az önkormányzati hivatali portálon

Ektronikus_űrlap_kitöltésével_kezdemenyezhető_eljárások

Utolsó módosítás: 2021. 03. 11. 15:58
Fel